Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Maansiirto Suuronen Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Maansiirto Suuronen Oy, Karjalantie 15, 41400 Lievestuore, Y-tunnus 0751073-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuija Suuronen, talousjohtaja, puh 040 838 2679, e-mail tuija.suuronen@maansiirtosuuronen.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Maansiirto Suuronen Oy:n asiakastietorekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi

Maansiirto Suuronen Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Maansiirto Suuronen Oy:lle sähköpostitse toimisto@maansiirtosuuronen.fi tai rekisterinhoitajalle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä, yhteistyökumppaneilta sekä yrityksen verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Maansiirto Suuronen Oy:n käytössä. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Maansiirto Suuronen Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Maansiirto Suuronen Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Vain erikseen määrätyillä Maansiirto Suuronen Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa henkilötietorekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tiedon poistamista. Pyynnöt sähköpostitse toimisto@maansiirtosuuronen.fi tai rekisterinhoitajalle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.